...

Humlen Montessori barnehage

Årsplan

I Humlen Montessori barnehage ønsker vi å gi barna best mulig utviklingsmuligheter i et godt forberedt miljø. Vi arbeider ut fra Maria Montessoris ånd og metoder, men ser også på den samfunnsmessige utvikling, generelle bevissthet og læringsmulighetene i Norge i dag.

 

Barnehagelovens formålsbestemmelser lyder:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.

 

Familien og barnehagen har ulike funksjoner overfor barnet. 

Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Samarbeid mellom personalet og foreldrene er en selvfølgelig del av barnehagen arbeid. Det er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage og for at barnehagen kan bygge sin virksomhet på grunnlag av barnas behov og erfaringer.

Barn bruker alle sanser i læringsprosessen. Barn lærer gjennom lek, lek for barn og lek for voksne er to forskjellige ting. Et godt forberedt miljø gir barnet muligheten til å utvikle hele seg. Ikke bare den intellektuelle, eller den kreative delen, ei heller bare den sosiale delen, eller bare den motoriske delen.

I Humlen legger vi vekt på en helhetlig utvikling av barnet, vi gjør dette ved å observere barna, respektere det og deres egne evne og behov for læring. Og ved å tilrettelegge for hvert enkelt barn ut fra deres behov til en hver tid.

Vi i Humlen Montessori barnehage jobber først og fremst ut i fra montessori materiellet. Montessori tok utgangspunkt i barnets egne behov og interesser. Vi har et tilrettelagt miljø som stimulerer barna på alle utviklingsområder. (Fysisk, mentalt, sosialt, intellektuelt).                                                                        Det er klare ”mål” bak ethvert materiell. Materiellet har alltid et direkte mål og mange indirekte mål. For eksempel ”Fargeboks 1”. Målet her vil være å lære primærfarger, bli oppmerksomme på dem, lære nye ord, gjenkjenne fargene. Andre mer indirekte mål vil være konsentrasjon, finmotorikk, orden.

Vi jobber lite i store grupper. Barna har selv mulighet til å velge når de vil være alene og når de ønsker å samarbeide med andre barn. Vi mener at dersom barna skal lære de sosiale spillereglene må det også være rom for å kunne være ”egoistisk” og la barna ha frihet til å sette hensyn til egne behov først. Vi mener at barn som kan ta hensyn til seg selv, som har fått en trygg utvikling av personlighet vil kunne gi mer i forhold til andre barn. Barn som har lært å ta hensyn til egne følelser vil ha lettere for å ta hensyn til andres følelser.                                                                                         Utvikling av personlighet (og alt hva det innebærer) vil alltid skje sammen med andre barn og voksne, men vi ønsker å tilby barnet muligheten til å også velge aktiviteter ut i fra egne behov. ”Rommet” er alltid åpent for rollelek, lego og annet.

 

Montessorimateriellet er delt inn i områder:

  • Practical life
  • Sensorisk
  • Biologi
  • Zoologi
  • Geografi(kultur)
  • Matematikk
  • Språk
  • Forming

 

Estetiske fag

Estetiske fag omhandler musikk, bevegelse, forming og drama. Det estetiske lærings- og innholdsområdet er knyttet til det vi oftest definerer som kultur

 

Forming:                                                                                                                                                    

Vi legger vekt på å la barna få utvikle sine kreative evner gjennom forming. Forming kan for eksempel være tegning, maling, modellering, sying, lettere sakt alt skapende arbeid. Barn i dag får ofte ikke muligheten til å skape noe selv med de midler som er tilgjengelig. I Humlen ønsker vi å innvie barna i den skapende verden hvor de selv må bruke sin fantasi og sine evner til å skape det de selv ønsker.  Barna får trening i å utvikle en tanke til ferdig produkt, de trener på skille detaljer, dimensjoner og farger hvilket gjør dem mer bevisst på disse også i omgivelsene. Felles formingsaktiviteter skjer i forbindelser med høytider. Ellers er formingsaktiviteter en frivillig oppgave. Barnet selv velger selv når det har lyst/behov for denne formen for aktivitet.

 

Musikk, bevegelse og drama:     

Vi ønsker å utvikle barnas kommunikasjonsevne og mestringsglede. Gjennom skapende virksomhet i språk, bilde, ord, sang, musikk, rytmikk og drama. Barnas forhold til musikk er direkte preget av barnets nærhet til toner, klanger og rytmer. Ved å lytte til musikk vil barnet få mulighet til innlevelse og opplevelse i det musikalske forløpet. 

 

Grace and Cortesy:

Vi håndhilser på hverandre når vi kommer og når vi går hjem. Vi viser respekt for hverandre, ved f.eks. ikke å forstyrre noen som er opptatt, dette gjelder så vel voksne som barn. Hvis et barn er dypt konsentrert om noe må de få lov til å fortsette til de selv føler at de er ferdige med oppgaven. Det å vente på tur er en selvfølge likeså det å sette inn en stol etter sg. Humlen er barnas sted, ved å ha ”ansvar” for sine omgivelser tilfredstilles deres behov for orden.

Sosial trening er viktig, det å vite hvordan man oppfører seg i forskjellige sosiale sammenhenger gir barna en indre trygghet som gjør at de kan bruke mer av sin kapasitet til videre utvikling.

 

Individualisering/sosialisering:

Gjennom individualisering danner barnet seg en personlig identitet. Barnet utvikler  en opplevelse av seg selv som eget individ, adskilt fra andre. Barnet utvikler en forståelse for personlige egenskaper, og får sin egen vilje, frihet til å selv velge ”kurs”. Barn mellom ett og seks år er midt i den viktigste læringsprosessen om seg selv som person. Det er det sosiale samspillet som danner rammen rundt denne læringen.                                                                Gjennom sosialisering tilegner barnet seg samfunnets kultur og verdimønster. Barnet lærer å etablere og bevare forhold til andre og å bli et akseptert medlem i samfunnet. Barnet tilegner seg samfunnets normer og verdier samt lærer å oppføre seg i tråd med samfunnets regler.

Et av målene for barnehagen er sosial kompetanse- å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I barnegruppen er mange barn i ulike alder samlet og dette gir mulighet til å tilegne seg sosiale ferdigheter i samspill med andre barn.

Barn lærer seg til å ta kontakt med hverandre, utveksle ideer og samarbeide. De opplever motsetninger og interessekonflikter hvor de må holde tilbake egne lyster og behov til fordel for andres. I samspill med hverandre får barna erfaringer som er helt sentrale for deres utvikling av sosial kompetanse. Kompetansen gjenspeiles i barnets måte å opptre på i sosialt samspill, blant annet i deres evne til å ta initiativ til å opprettholde vennskap.                            Sosialt kompetente barn er også oppmerksomme på gruppenormer og sosiale regler, de har evnen til ”å lese” den sosiale situasjonen og innrette sin egen adferd etter det samspillet som foregår.

 

Historie, nærmiljø og samfunn:

Barnehagen er et samfunn i miniatyr. Barna må få oppleve at de er medlem i et fellesskap ved å på påta seg ansvar for oppgaver og ved å få medinnflytelse både for egne dagers innhold og på de regler dette lille samfunnet styres etter.                                                                             Barn trenger å få følelsen av at de er nyttige og nødvendige i et arbeidsfelleskap med voksne. For å få forståelse av eget individ som en del av helheten er det vesentlig å gi barm historiske perspektiv. Dette gjør vi ved å gi barnet mulighet til å følge jordens utvikling fra begynnelsen til nåtid. Barnet erfarer at alt er levende, både små og store inngår i fellesskapet.

 

Natur og geografi:

Gjennom arbeid med natur og miljø får barna kunnskaper om natur, økologi, miljøvern og samspillet i naturen. De lærer om mennesker, dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og får innsikt i den globale helheten.                                                                                        Ved å bevisst bruke naturen og å lære om ressursene og hvordan vi kan bruke disse får  barnet respekt og tilhørighet til naturen og alt levende.

Vi har to årlige gårdsbesøk. I den forbindelse snakker vi om hva vi får fra dyrene på bondegården. I forbindelse med det geografiske materiellet har vi dyr fra hele verden. Noen barn vil også fatte interesse for f.eks. dyr i havet. Dette temaet er uendelig og er bare fantasien som setter grenser. I historisk sammenheng er det interessant å vite hvilke dyr som har levd og hvordan utviklingen har vært.

 

Fysikk aktivitet og helse:

Vi prioriterer en del utelek og aktiviteter. Ved fysisk aktivitet utvikler barn kroppsbeherskelse og grunnleggende grov motoriske ferdigheter. De får positive selvoppfatning og utvikler positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer i turer, friluftsliv og lek ute.                                                                                                                       Vi disponerer en lavvo i Nordmarka ved Skådalen, har gym ved Oslo Montessori skole en gang i uken, og deltar på friluftskole, skileik, alpint og tennis.

...
Humlen Montessori
Barnehage As

Vettaliv 6
0781 Oslo

Tlf: 22 49 07 78
E-post:
humlmont@online.no
Styrer:
Tilla Wike Schmidt