Logo

Opptak

Barnehagen tar imot barn fra 0 år og frem til skolestart.
Søknad om opptak skjer på standard skjema. Søknaden sendes via Bydel Vestre Aker. Opptak skjer hele året, med hovedopptak 1.mars hvert år, med virkning fra høsten samme år. Opptak av barn foretas av styrer etter at bydelen har tilsendt barnehagen informasjon om hvem som har søkt vår barnehage. Frist for levering av søknad er 1. Mars.

Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:
Humlen Montessori barnehage tar inn barn i følgende prioriterte rekkefølge:

a) Barn som omfattes av lov om barnehager § 13: " Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritert ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester§§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritert ved opptak i barnehage".
b) Barn som sikrer barnehagen en gunstig kjønnsmessig og aldersmessig sammensetning.
c) Søsken av barn som har plass i barnehagen, uavhengig av bostedsbydel.
d) Søkere med interesse for Montessori-filosofien og pedagogikken, uavhengig av bostedsbydel.
e) Barn til ansatte i Humlen Montessori barnehage as gis fortrinnsrett ved opptak, uavhengig av bostedsadresse.
f) Dersom flere søkere står likt etter denne prioriteringen, skal det foretas loddtrekning.