Logo

Pedagogikk

IMG_2787.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av barnehagens viktigste oppgaver er å legge til rette for læring og utvikling hos barna. Vi skal gi barnet mulighet til både å utvikle en egen identitet og samtidig utvikle kunnskap, ferdigheter og holdinger. Barna lærer av alt de opplever og erfarer i livet. De danner seg selv, og dannes i samspill med andre.

De voksnes oppgave er ikke å forme barnet, men å oppdage, møte og bekrefte barnet for det det er. For det er nettopp i dette samspillet at barnet oppdager og blir seg selv.

 

Montessori

"Barnet vil selv gjøre, se og lære seg -gjennom sine egne sanser og ikke gjennom voksens øyne."
Maria Montessori

Vi i Humlen Montessori barnehage jobber først og fremst ut i fra montessori materiellet. Montessori tok utgangspunkt i barnets egne behov og interesser. Vi har et tilrettelagt miljø som stimulerer barna på alle utviklingsområder. (Fysisk, mentalt, sosialt, intellektuelt). Det er klare "mål" bak ethvert materiell. Materiellet har alltid et direkte mål og mange indirekte mål. For eksempel "Fargeboks 1". Målet her vil være å lære primærfarger, bli oppmerksomme på dem, lære nye ord, gjenkjenne fargene. Andre mer indirekte mål vil være konsentrasjon, finmotorikk, orden.

 

IMG_2788.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi jobber lite i store grupper. Barna har selv mulighet til å velge når de vil være alene og når de ønsker å samarbeide med andre barn. vi mener dersom barna skal lære de sosiale spillereglene må det også være rom for å kunne være "egoistisk" og la barna ha frihet til å sette hensyn til egne behov først. Vi mener at barn som kan ta hensyn til seg selv, som har fått en trygg utvikling av personlighet vil kunne gi mer i forhold til andre barn. Barn som har lært å ta hensyn til egne følelser vil ha lettere for å ta hensyn til andres følelser.

Utvikling av personlighet vil alltid skje sammen med andre barn og voksne, men vi ønsker å tilby barna muligheten til å også velge aktiviteter ut i fra egne behov. I tilegg til "montessorirommet", har vi også legorom og dukkerom hvor det alltid er åpent for rollelek, boklesing og annet.
Et viktig prinsipp i Montessoripedagogikken er å bygge opp selvtillit hos barnet. Mottoet er - "hjelp meg til å hjelpe meg selv ". Tanken er at hvert enkelt individ trenger hjelp til å lære, men at selve innlæringen må hver og en få gjøre på egenhånd. Barnet får en mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo, ikke alle lærer samtidig. Ved å tilby barna et stimulerende miljø, hvor de får lære å mestre ,og der hvor barnet føler at de blir verdsatt og respektert, opparbeider barna seg konsentrasjonsevne, selvstendighet og selvtillit.
Utvikling av personlighet vil alltid skje sammen med andre barn og voksne, men vi ønsker å tilby barna muligheten til å også velge aktiviteter ut i fra egne behov. "Rommet" er alltid åpent for rollelek, lego og annet.

Materiellet er utarbeidet slik at barnna kan bruke det på en selvstendig måte og dermed kan være sin egen lærer. Slik er barna aktiv medvirkende i sin egenhverdag, noe som skaper høy motivasjon. De har muligheten til å repetere et arbeid så ofte de vil og kan gå tilbake til "gammelt" arbeid, selv om det læringsmessig sett har bådd et høyere nivå. På denne måten tilegner barnet seg dyptgående kunnskap.

Montessorimateriellet er delt inn i områder:


Grace and Cortesy

Barnehagen skal bidra til å utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barnet til å utvikle evne til toleranse og til å ta hensyn til og ha omsorg for andre. Siden montessorimateriellet er begrenset til en gjenstand for hver aktivitet, må barna lære å vente/ dele, de lærer tålmodighet og hensynsfullhet.
Vi håndhilser på hverandre når vi kommer og når vi går hjem. Vi viser respekt for hverandre, ved f.eks. ikke å forstyrre noen som er opptatt, dette gjelder så vel voksne som barn. Hvis et barn er dypt konsentrert om noe må de få lov til å fortsette til de selv føler at de er ferdige med oppgaven. Det å vente på tur er en selvfølge likeså det å sette inn en stol etter seg. Humlen er barnas sted, ved å ha "ansvar" for sine omgivelser tilfredstilles deres behov for orden.

IMG_2786.jpg
IMG_0433.jpg